Įkurta 2007 m., „Lesė“ užsiima gyvūnų globa ir sterilizacija. Nuo įsikūrimo radome namus 6000 gyvūnų ir finansavome sterilizaciją daugiau nei 2100 gyv., dėl kurių nereikalingų gyvūnų skaičius turėtų būti mažesnis bent 8300 per metus.

Tiesioginė transliacija iš Vilniaus prieglaudos kačių kambarių Nr. 1 ir Nr. 2 :)

2% parama (plačiau >>)

 

Loading
LT / EN

Komentarai

Hikerwithdog (0:26) >>
Ji buvo nepaprastai gero būdo katė. Vakar ją palydėjau į amžinybę :( Nebebuvo įmanoma...
Dzy (17:00) >>
Didelis aciu Jums :)
Lapke (22:15) >>
Tenka pripažinti, kad Kazytė - ne itin fotogeniška. "Gyvenime" - gražuolė fainuolė pusiau...
Nesta (14:47) >>
Smulkutė, dailutė katytė. Labai prieraiši, lipšni, nori būt šalia žmogaus, glostoma ( tik...

Valstybinės veterinarijos kontrolės objektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo reikalavimai

LIETUVOS RESPUBLIKOS
VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS
Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBINĖS VETERINARINĖS KONTROLĖS OBJEKTŲ, IŠSKYRUS MAISTO TVARKYMO SUBJEKTUS, VETERINARINIO PATVIRTINIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

2005 m. kovo 1 d. Nr. B1-146
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu (Žin., 1992, Nr. 2-15), Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybinės veterinarinės kontrolės objektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo reikalavimus, siekdamas sustiprinti valstybinės veterinarinės kontrolės objektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, patvirtinimo, patvirtinimo sustabdymo, patvirtinimo sustabdymo panaikinimo ir patvirtinimo panaikinimo tvarkos kontrolę:
1. T v i r t i n u  pridedamus Valstybinės veterinarinės kontrolės objektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo reikalavimus.
2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. birželio 10 d. įsakymą Nr. B1-560 „Dėl Veterinarinės priežiūros objektų ir subjektų patvirtinimo reikalavimų“ (Žin., 2004, Nr. 94-3466).
3. N u r o d a u  apskričių valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms suteikti valstybinės veterinarinės kontrolės objektams, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo eilės numerius kiekvienai veiklos sričiai, numatytai 1 punktu patvirtintų Valstybinės veterinarinės kontrolės objektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo reikalavimų 2 priedo 2 punkte:
Alytaus apskrities valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau – VMVT) – LT 020-100;
Kauno apskrities VMVT – LT 101-200;
Klaipėdos apskrities VMVT – LT 201-300;
Marijampolės apskrities VMVT – LT 301-400;
Panevėžio apskrities VMVT – LT 401-500;
Šiaulių apskrities VMVT – LT 501-600;
Tauragės apskrities VMVT – LT 601-700;
Telšių apskrities VMVT – LT 701-800;
Utenos apskrities VMVT – LT 801-900;
Vilniaus apskrities VMVT – LT 901-999.
4. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo skyriui.

DIREKTORIUS  KAZIMIERAS LUKAUSKAS
______________

PATVIRTINTA
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus 2005 m. kovo 1 d. įsakymu
Nr. B1-146

VALSTYBINĖS VETERINARINĖS KONTROLĖS OBJEKTŲ, IŠSKYRUS MAISTO TVARKYMO SUBJEKTUS,
VETERINARINIO PATVIRTINIMO REIKALAVIMAI

Valstybinės veterinarinės kontrolės objektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo reikalavimai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu (Žin., 1992, Nr.2-15) ir įgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių valstybinės veterinarinės kontrolės objektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, patvirtinimą, reikalavimus.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Valstybinės veterinarinės kontrolės objektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo reikalavimų (toliau – Reikalavimai) tikslas – nustatyti valstybinės veterinarinės kontrolės objektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus (toliau – kontrolės objektai), veterinarinio patvirtinimo, veterinarinio patvirtinimo sustabdymo, veterinarinio patvirtinimo sustabdymo panaikinimo ir veterinarinio patvirtinimo panaikinimo tvarką.
2. Vartojamos sąvokos:
Teritorinė VMVT – savivaldybės, rajono, miesto ir apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.
Valstybinės veterinarinės kontrolės objektai – ūko subjektai, kuriuos pagal teisės aktus pavesta kontroliuoti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai.
Maisto tvarkymo subjektas – maisto tvarkymu užsiimantis fizinis ar juridinis asmuo. Juridinio asmens, tvarkančio maistą, struktūrinis padalinys prilyginamas atskiram maisto tvarkymo subjektui.
3. Pagrindiniai teisės aktai, kurių turi būti laikomasi įgyvendinat šiuos Reikalavimus:
3.1. 1997 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1255/97 dėl Bendrijoje sustojimo punktams taikomų kriterijų, iš dalies pakeičiantis Tarybos direktyvos 91/628/EEB priede nurodytą maršruto planą;
3.2. 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 999/2001, nustatantis užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo reikalavimus;
3.3. 2002 m. spalio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1774/2002, nustatantis sveikatos reikalavimus gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms;
3.4. Valstybinės veterinarijos tarnybos direktoriaus 1998 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 4-361 „Dėl Laboratorinių gyvūnų veisimo, dauginimo, priežiūros ir transportavimo veterinarinių reikalavimų“ (Žin., 1999, Nr. 49-1590);
3.5. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2000 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. 282 „Dėl Parduodamų gyvūnų, jų spermos, kiaušialąsčių bei embrionų veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 3-71);
3.6. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. 220 „Dėl Paukščių ir perinti skirtų kiaušinių prekybos su Europos Sąjungos šalimis ir importo iš trečiųjų šalių veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr.52-2029);
3.7. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. 464 „Dėl Arklių prekybos su ES šalimis ir importo iš trečiųjų šalių veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 106-4777);
3.8. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. lapkričio 14 d. įsakymas Nr. 515 „Dėl Veterinarijos reikalavimų kuilių spermai patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr.111-4955);
3.9. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. 524 „Dėl Veterinarijos reikalavimų vandens gyvūnams ir jų produktams patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 114-5122);
3.10. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. B1-588 „Dėl Tam tikrų gyvūnų ir gyvūninių produktų veterinarinio ir zootechninio tikrinimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 33-1086);
3.11. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. B1-589 „Dėl Gyvūninių produktų veterinarinio tikrinimo tvarkos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.18-569);
3.12. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. B1-1020 „Dėl pašarų produktų kontrolės patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 42-1401);
3.13. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. B1-80 „Dėl Vaistinių pašarų gamybos, tiekimo į rinką ir naudojimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 22-688);
3.14. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. B1-208 „Dėl Prekybos avimis ir ožkomis veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 44-1477);
3.15. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. B1-325 „Dėl Veterinarijos reikalavimų galvijų spermai patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.57-2036);
3.16. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. B1-349 „Dėl Prekybos galvijais ir kiaulėmis veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 135-4916);
3.17. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. B1-351 „Dėl Veterinarijos reikalavimų galvijų embrionams patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 106-3958);
3.18. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. 3D-413 „Dėl Ūkio subjektų, kurie verčiasi pašarų veikla, patvirtinimo ir įregistravimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 113-4247);
3.19. kiti teisės aktai.
4. Apskričių VMVT tvirtina kontrolės objektus, jei jie atitinka 3 punkte nurodytų teisės aktų reikalavimus ir II skyriaus reikalavimus.
5. Kontrolės objektai, gavus teritorinių VMVT teikimą, nurodytą 1 priede, tvirtinami apskričių VMVT viršininkų įsakymu, jiems suteikiamas veterinarinio patvirtinimo numeris, nurodytas 2 priede.
6. Kontrolės objektų veterinarinis patvirtinimas sustabdomas, veterinarinio patvirtinimo sustabdymas atšaukiamas ir veterinarinis patvirtinimas panaikinamas apskričių VMVT viršininkų įsakymu pagal reikalavimus, nurodytus III–V skyriuose.
7. Apskričių VMVT patvirtintus kontrolės objektus įtraukia į sąrašą, nurodytą 3 priede, ir iki kiekvieno mėnesio 5 d. sąrašą perduoda VMVT Gyvūnų sveikatingumo skyriui.
8. VMVT patvirtintų kontrolės objektų sąrašą pateikia Europos Komisijai.

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI KONTROLĖS OBJEKTŲ VETERINARINIAM PATVIRTINIMUI

9. Kontrolės objektai, kurie nori pradėti arba pratęsti, papildyti, pakeisti ar patikslinti veiklą, kontroliuojamą VMVT, turi teritorinei VMVT pateikti:
9.1. vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą prašymą suteikti atitinkamai veiklos sričiai veterinarinį patvirtinimą pagal 4 priede nurodytą formą;
9.2. kur tinkama, reikiamus dokumentus:
9.2.1. objekto įregistravimo juridinių asmenų registre pažymėjimą ir įstatų ar kito juos atitinkančio dokumento nuorašus, patvirtintus antspaudu (jeigu antspaudą privalo turėti) ir vadovo ar jo įgalioto asmens parašu,
9.2.2. nuosavybės teisę į objektą patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą antspaudu ir vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, arba patalpų nuomos ar panaudos sutarties patvirtintą kopiją, jei ūkio subjektas neturi nuosavybės teise priklausančių patalpų, kuriose vykdys veiklą,
9.2.3. kontrolės objekto patalpų, teritorijos, kuriose numatoma vykdyti veiklą, schemą ir technologinio proceso aprašymą,
9.2.4. savikontrolės programas, paruoštas atsižvelgiant į rizikos veiksnių analizę svarbiausiuose valdymo tašuose:
9.2.4.1. geriamojo vandens kontrolės programą,
9.2.4.2. nutekamųjų vandenų surinkimo ir nukenksminimo programą,
9.2.4.3. nepanaudotų šalutinių gyvūninių produktų ir atliekų saugaus surinkimo ir sunaikinimo programą,
9.2.4.4. kenkėjų kontrolės programą,
9.2.4.5. valymo, plovimo ir dezinfekavimo programą,
9.2.4.6. personalo higienos kontrolės programą,
9.2.4.7. personalo asmens sveikatos kontrolės programą,
9.2.4.8. personalo apmokymo ir tęstinio mokymo programą;
9.2.5. Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka parengtą ir su teritorine VMVT suderintą šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo veiklos nutraukimo planą,
9.2.6. dokumentą, liudijantį, kad kontrolės objektas reikalingiems tyrimams atlikti turi atestuotąją savo laboratoriją, arba sutarties su įgaliotąja laboratorija dėl tokių tyrimų atlikimo patvirtintą kopiją,
9.2.7. jei tai gyvulių pašarų, paukščių lesalų gamybos įmonės, prekiautojai kombinuotaisiais pašarais, pašarų priedais ir premiksais, ūkio subjektai, užsiimantys išvažiuojamąja pašarų gamyba, ir vaistinio pašaro gamybos įmonės – Lietuvos valstybinės veterinarijos preparatų inspekcijos pažymą apie atitiktį nustatytiems reikalavimams.
10. Kontrolės objektas privalo per 3 dienas teritorinei VMVT pateikti informaciją, jeigu pasikeitė pateiktame prašyme ir dokumentuose nurodyta informacija ar dokumentai.
11. Teritorinė VMVT, gavusi Reikalavimų 9 punkte nurodytą prašymą ir kitus dokumentus, prašymą užregistruoja žurnale ir, jei pateikti ne visi reikiami dokumentai ar jie neteisingai įforminti, nustato pakankamą terminą, tačiau ne trumpesnį kaip 7 dienų, trūkumams pašalinti. Jeigu kontrolės objektas pateikia visus reikalingus dokumentus ir nustatytu terminu pašalina trūkumus, prašymas suteikti veterinarinį patvirtinimą laikomas paduotas jo pradinio pateikimo teritorinei VMVT dieną.
12. Jei pateikti visi reikalingi dokumentai, per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir kitų dokumentų gavimo dienos teritorinė VMVT patikrina, ar kontrolės objektas atitinka 9 punkte nurodytus ir VMVT patvirtintus atitinkamos veiklos srities veterinarijos reikalavimus, ir surašo nustatytos formos patikrinimo aktą. Jei atlikus patikrinimą nustatomi trūkumai, teritorinė VMVT raštu informuoja prašymą pateikusį kontrolės objekto atstovą apie nustatytus trūkumus.
13. Kontrolės objektas, 11 punkte nustatyta tvarka nepašalinęs trūkumų, gali teikti kitą prašymą suteikti veterinarinį patvirtinimą tik visiškai pašalinęs nustatytus trūkumus ne anksčiau kaip praėjus 30 kalendorinių dienų nuo informacijos apie nustatytus trūkumus gavimo dienos.
14. Teritorinė VMVT, jei kontrolės objektas atitinka 9 punkto reikalavimus ir patikrinimo metu jame nenustatyta trūkumų, per 7 dienas apskrities VMVT pristato patikrinimo aktą ir teikimą suteikti veterinarinį patvirtinimą pagal 1 priede nurodytą formą. Teikimą pasirašo teritorinės VMVT viršininkas ar jį pavaduojantis asmuo.
15. Apskrities VMVT, gavusi teritorinės VMVT teikimą ir patikrinimo aktą, viršininko įsakymu suteikia ūkio subjektui veterinarinį patvirtinimą.
16. Veterinarinis patvirtinimas suteikiamas neterminuotam laikui. Dokumentai turi būti saugomi teritorinės VMVT visą kontrolės objekto veiklos laiką ir 3 metus po veiklos nutraukimo.
17. Teritorinė VMVT turi reguliariai, kaip nurodyta 8 priede, tikrinti kontrolės objektus ir kontroliuoti jų atitiktį 3 punkte nurodytiems teisės aktų ir kitiems veterinarijos reikalavimams.
18. Jeigu ūkio subjektas yra apskrities VMVT kontroliuojamoje teritorijoje, 1, 5, ir 6 priede nurodytas teikimas neteikiamas.

III. VETERINARINIO PATVIRTINIMO SUSTABDYMAS

19. Teritorinė VMVT, nustačiusi, kad kontrolės objektas neatitinka 3 ir 9 punktuose nurodytų teisės aktų reikalavimų, nedelsdama pateikia apskrities VMVT teikimą dėl valstybinės veterinarinės kontrolės objekto veterinarinio patvirtinimo sustabdymo (5 priedas), nurodo priežastis ir numatomą trūkumų pašalinimo terminą. Veterinarinis patvirtinimas sustabdomas apskrities VMVT viršininko įsakymu.

IV. VETERINARINIO PATVIRTINIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS

20. Teritorinė VMVT, patikrinusi, ar pašalinti nustatyti trūkumai, ir nustačiusi, kad kontrolės objektas atitinka 3 ir 9 punktuose nurodytus teisės aktų reikalavimus, nedelsdama pateikia apskrities VMVT teikimą dėl valstybinės veterinarinės kontrolės objekto veterinarinio patvirtinimo sustabdymo panaikinimo (6 priedas). Veterinarinio patvirtinimo sustabdymas panaikinamas apskrities VMVT viršininko įsakymu.

V. VETERINARINIO PATVIRTINIMO PANAIKINIMAS

21. Apskrities VMVT teritorinės VMVT teikimu panaikina veterinarinį patvirtinimą, jeigu kontrolės objektas:
21.1. nutraukia veiklą apie tai raštu informuodamas teritorinę VMVT;
21.2. nevykdo veiklos ilgiau kaip 3 mėnesius, jei tai nesusiję su rekonstrukcija, remontu ar sezoniškumu;
21.3. nepašalino per nustatytą laikotarpį trūkumų, dėl kurių buvo sustabdytas veterinarinis patvirtinimas.
22. Teritorinė VMVT, atliekanti valstybinę veterinarinę kontrolę, esant 18 punkte nurodytai situacijai nedelsdama pateikia apskrities VMVT teikimą dėl valstybinės veterinarinės kontrolės objekto veterinarinio patvirtinimo panaikinimo (7 priedas). Veterinarinis patvirtinimas panaikinamas apskrities VMVT viršininko įsakymu.
______________

 


Sukurta: 2008-06-13
Naujienos numeris: 1500
Peržiūrėjimų skaičius: 75300

« grįžti


Komentarus gali palikti tik prisijungę lankytojai.
Viešoji įstaiga „Lesė“. Įm. kodas: 300709225. Adresas: Savanorių pr. 33-91, 03128 Vilnius (laiškams).
Tel. 8-605-33452 (Vesta). El. paštas: info@lese.lt. Bendra a/s: LT647044060005976183 (SWIFT: CBVILT2X) 
Statistika Prisijungę: 113