Įkurta 2007 m., „Lesė“ užsiima gyvūnų globa ir sterilizacija. Nuo įsikūrimo radome namus 6000 gyvūnų ir finansavome sterilizaciją daugiau nei 2100 gyv., dėl kurių nereikalingų gyvūnų skaičius turėtų būti mažesnis bent 8300 per metus.

Tiesioginė transliacija iš Vilniaus prieglaudos kačių kambarių Nr. 1 ir Nr. 2 :)

2% parama (plačiau >>)

 

Loading
LT / EN

Komentarai

Hikerwithdog (0:26) >>
Ji buvo nepaprastai gero būdo katė. Vakar ją palydėjau į amžinybę :( Nebebuvo įmanoma...
Dzy (17:00) >>
Didelis aciu Jums :)
Lapke (22:15) >>
Tenka pripažinti, kad Kazytė - ne itin fotogeniška. "Gyvenime" - gražuolė fainuolė pusiau...
Nesta (14:47) >>
Smulkutė, dailutė katytė. Labai prieraiši, lipšni, nori būt šalia žmogaus, glostoma ( tik...

Agresyvių šunų paėmimo ir realizavimo taisyklės

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO
IR LIETUVOS RESPUBLIKOS
VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS
Į S A K Y M A S


DĖL AGRESYVIŲ ŠUNŲ PAĖMIMO IR REALIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2003 m. birželio 17 d. Nr. 1V-219/B1-548
Vilnius

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymu (Žin., 1997, Nr. 108-2728; 2001, Nr. 99-3521) ir vykdydami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 390 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymą“ (Žin., 2002, Nr. 31-1154) 3 punkto reikalavimus,
t v i r t i n a m e Agresyvių šunų paėmimo ir realizavimo taisykles (pridedama).

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                             VIRGILIJUS BULOVAS

VALSTYBINĖS MAISTO
IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS  KAZIMIERAS LUKAUSKAS
______________
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. birželio 17 d. įsakymu
Nr. 1V-219/B1-548

AGRESYVIŲ ŠUNŲ PAĖMIMO IR REALIZAVIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Agresyvių šunų paėmimo ir realizavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato agresyvių šunų, kurių veislės nurodytos Agresyvių šunų veislių sąraše, patvirtintame Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 117 (Žin., 2002, Nr. 32-1241), paėmimo ir realizavimo tvarką, pažeidus Agresyvių šunų įvežimo, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo ir prekybos jais taisykles, patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 242 (Žin., 2002, Nr. 56-2289).
2. Taisykles įgyvendina savivaldybės ir valstybės institucijos bei įstaigos pagal savo kompetenciją.
3. Vartojamos sąvokos:
3.1. Agresyvaus šuns realizavimas – tai agresyvaus šuns perleidimas kitam asmeniui nuosavybės ar patikėjimo teise.
3.2. Agresyvaus šuns paėmimas – tai laikinas arba visiškas atsakingo asmens teisės disponuoti agresyviu šunimi apribojimas.
3.3. Kinologas ekspertas – tai asmuo, turintis Lietuvos kinologų draugijos išduotą kinologijos teisėjo pažymėjimą.
3.4. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatyme (Žin., 1997, Nr. 108-2728) vartojamas sąvokas.

II. AGRESYVAUS ŠUNS PAĖMIMAS IR REALIZAVIMAS

4. Savivaldybės, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ar kitos Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos pareigūnai agresyvius šunis gali paimti, esant šiems pagrindams:
4.1. agresyvaus šuns savininkas (toliau – Savininkas) neturi savivaldybės išduoto leidimo įsigyti, laikyti, veisti ir prekiauti agresyviais šunimis (toliau – Leidimas);
4.2. Savininkas įrašomas į sveikatos priežiūros įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;
4.3. Savininkas nuteisiamas už tyčinį smurtinį nusikaltimą;
4.4. Savininkas gyvena kartu su asmeniu, įrašytu į sveikatos priežiūros įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos arba teistu už tyčinį smurtinį nusikaltimą, kuriam teistumas neišnykęs arba nepanaikintas;
4.5. sustabdytas Leidimo galiojimas, kol išnyks Leidimo sustabdymo pagrindai;
4.6. panaikintas Leidimas;
4.7. mirus Savininkui, kol įpėdiniui bus išduotas Leidimas;
4.8. mirus Savininkui, o įpėdiniui nepriėmus palikimo arba įpėdiniui atsisakyta išduoti Leidimą;
4.9. pažeidus Agresyvių šunų įvežimo, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo ir prekybos jais taisykles;
4.10. kai agresyvus šuo netenka savininko globos;
4.11. kai specialiai ugdomas agresyvaus šuns žiaurumas (žiauriai elgiantis su gyvūnu, pjudant kitus gyvūnus ar naudojant juos agresyviam šuniui testuoti, dalyvaujant organizuotose šunų pjautynėse).
5. Esant 4.1–4.4 ir 4.9–4.11 punktuose numatytiems pagrindams, Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo vykdymą kontroliuojančios institucijos pareigūnas praneša raštu vietos savivaldybei. Atsiradus 4.7 ir 4.8 punktuose numatytiems pagrindams, vietos savivaldybę raštu privalo informuoti įpėdinis.
6. Savivaldybė, gavusi tokį pranešimą, organizuoja informacijos patikrinimą ir priima sprendimą sustabdyti Savininkui išduoto Leidimo galiojimą bei nustato terminą pažeidimams pašalinti. Nesant galimybės pašalinti priežastis, draudžiančias laikyti agresyvų šunį, arba jeigu per nustatytą terminą pažeidimas nepašalinamas, arba jeigu per vienerius metus Savininkas pakartotinai pažeidžia Agresyvių šunų įvežimo, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo ir prekybos jais taisykles ar Agresyvių šunų registravimo taisykles, Leidimas panaikinamas.
7. Jeigu Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo vykdymą kontroliuojančių institucijų pareigūnui pareikalavus Savininkas negali pateikti dokumentų, patvirtinančių šuns veislę, ir yra pakankamas pagrindas manyti, kad šuo gali būti priskiriamas vienai iš agresyvių šunų veislių, tuo tikslu šuo pateikiamas apžiūrėti kinologui ekspertui, kuris nustato, kokiai šunų veislei ar jos mišrūnui priskiriamas šuo. Šuo gali būti apžiūrimas tiesiogiai dalyvaujant kinologui ekspertui, taip pat gali būti nufotografuotas ar nufilmuotas ir vėliau medžiaga pateikiama kinologui ekspertui. Atlikus apžiūrą, surašomas šuns apžiūros aktas.
8. Agresyvaus šuns paėmimą vykdo savivaldybė, tuo tikslu gali būti pasitelkiami ir kitų Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo vykdymą kontroliuojančių institucijų pareigūnai.
9. Paimtas agresyvus šuo perduodamas Beglobių gyvūnų karantino tarnybai arba kitai įmonei, turinčiai licenciją verstis tokio pobūdžio ūkine veikla, arba visuomeninei gyvūnų globos organizacijai (toliau – Gyvūnų priežiūros įmonė), išimtiniais atvejais gali būti perduodamas kitam sutinkančiam jį priimti asmeniui, turinčiam Leidimą ir sąlygas laikyti agresyvius šunis.
10. Dėl šuns paėmimo surašomas paėmimo ir perdavimo aktas, kuriame turi būti nurodomas teisės aktas, kuriuo vadovaujantis paimamas agresyvus šuo, vieta, laikas, šuns požymiai bei šuns patalpinimo vieta. Aktą pasirašo dalyvaujantys asmenys ir jis surašomas trimis egzemplioriais, iš kurių vienas įteikiamas Savininkui, kitas perduodamas Gyvūnų priežiūros įmonei arba asmeniui, kuris priima agresyvų šunį, o trečiasis lieka paėmimą atlikusiam pareigūnui.
11. Jeigu atsakingas asmuo po to, kai jam buvo panaikintas Leidimas, ir toliau tęsia veiklą bei nesiima priemonių pašalinti priežastis, draudžiančias jam laikyti agresyvų šunį, arba atsisako savanoriškai tokį šunį realizuoti, savivaldybės pareigūnas teisės aktų nustatyta tvarka kreipiasi į teismą dėl Savininko teisės disponuoti agresyviu šunimi apribojimo ir šuns priverstinio realizavimo.

III. BEPRIEŽIŪRIAI IR PASIKLYDĘ AGRESYVŪS ŠUNYS

12. Asmuo, sulaikęs bepriežiūrį ar pasiklydusį agresyvų šunį, privalo tuojau pranešti apie tai gyvūno savininkui ir grąžinti jam šunį. Jei jam nežinomas šuns savininkas ar jo adresas, jis privalo per tris dienas apie šuns sulaikymą pranešti policijai ar savivaldybei.
13. Policija ar savivaldybė imasi priemonių agresyvaus šuns savininkui surasti. Ieškojimo laiku perduoda šunį išlaikyti Gyvūnų priežiūros įmonei. Nesant savivaldybėje tokios įmonės, agresyvus šuo paliekamas jį sulaikiusiam asmeniui, o jam atsisakius – kitam asmeniui, turinčiam sąlygas ir Leidimą laikyti agresyvius šunis.
14. Jeigu per dvi savaites nuo agresyvaus šuns perdavimo išlaikyti dienos Savininkas paaiškėja, agresyvus šuo grąžinamas Savininkui. Šis privalo atlyginti išlaikiusiam gyvūną asmeniui visas išlaikymo išlaidas.
15. Jeigu per nurodytą laiką Savininkas nepaaiškėja, jis netenka nuosavybės teisės į šunį. Šiuo atveju agresyvus šuo neatlygintinai tenka jį išlaikiusiam asmeniui nuosavybės teise, jeigu jis atsisako, tuomet šuo perduodamas artimiausiai Gyvūnų priežiūros įmonei numarinti.
16. Jei dėl Savininko kaltės agresyviam šuniui gresia neišvengiama žūtis nuo bado, troškulio, žemos ar aukštos temperatūros ar kitų nuo Savininko priklausančių aplinkybių, Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo priežiūrą atliekančių institucijų pareigūnai turi teisę kreiptis į teismą, kad šis priimtų sprendimą dėl agresyvaus šuns likimo.
______________

 


Sukurta: 2008-06-12
Naujienos numeris: 1484
Peržiūrėjimų skaičius: 70831

« grįžti


Komentarus gali palikti tik prisijungę lankytojai.
Viešoji įstaiga „Lesė“. Įm. kodas: 300709225. Adresas: Savanorių pr. 33-91, 03128 Vilnius (laiškams).
Tel. 8-605-33452 (Vesta). El. paštas: info@lese.lt. Bendra a/s: LT647044060005976183 (SWIFT: CBVILT2X) 
Statistika Prisijungę: 27